Hami Video

6.9
單點電影

決戰中途島

6.6
單點電影

暴走曼哈頓

單點電影

鬼怪

單點電影

黑幫

6.9
單點電影

STAR WARS:天行者的崛起

5.4
單點電影

磅礡戰役

單點電影

復仇追擊

7.0
單點電影

野蠻遊戲:全面晉級

7.0
單點電影

潛艦追緝

單點電影

順天府之血書奇案

7.1
單點電影

雷豹

單點電影

冤家路窄2

單點電影

霹靂嬌娃

6.4
單點電影

不義之戰(國語)

6.4
單點電影

不義之戰(粵語)

單點電影

風雲破

單點電影

蘭開斯特戰役

6.8
單點電影

白頭山:半島浩劫

單點電影

跨界救援

7.2
單點電影

弓箭之戰

6.8
單點電影

移動迷宮:死亡解藥

7.2
單點電影

金牌特務:機密對決

7.7
單點電影

金牌特務

6.3
單點電影

移動迷宮:焦土試煉